Genel Bilgiler
GENEL BİLGİLER

1.            KKTC?de kimler askerlik yapar?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan her kişi değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı KKTC Askerlik Yasası gereğince askerlik ödevini yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü durum halinde, KKTC Cumhuriyet Meclisinin onayı ile askerlik çağı içinde bulunan kadınlar da askerliğe alınabilirler.

2.            KKTC yurttaşlık yasasına göre kimler yurttaş sayılmaktadır?

KKTC?de veya yabancı ülkede doğan;

a.            Annesi Kıbrıslı Türk, babası Kıbrıslı Türk veya

b.            Annesi Kıbrıslı Türk, babası yabancı uyruklu veya

c.            Babası Kıbrıslı Türk, annesi yabancı uyruklu olanlar KKTC yurttaşıdırlar.

 

3.            KKTC yurttaşlığı nasıl kazanılır?

Yurttaşlık doğum yolu ile ve doğum anında kazanılır. Yurttaş olmak için başvurmak veya KKTC kimlik kartı almak gerekmez.

4.            Askerlik yükümlülüğünü yapmayan bir kişi KKTC yurttaşlığından çıkar veya çıkarılır mı?

a.            KKTC dışında doğan ve 18 yaşına kadar sürekli olarak KKTC dışında yaşayanlar, 18-21 yaş arasında, KKTC İçişleri Bakanlığı?na müracaat ederek askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkmak isteyebilir. 21 yaşından sonra askerlik yükümlülüğünü yapmayanlar yurttaşlıktan çıkamazlar.

b.            KKTC dışında doğan, ancak sürekli olarak KKTC?de ikamet edenler, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmeden yurttaşlıktan çıkamazlar.

c.            KKTC?de doğanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkamazlar.

 

5.            KKTC yurttaşları ile sonradan KKTC yurttaşlığına geçenlerin askerlik yükümlülüğü nedir?

a.            KKTC yurttaşı olanlar askerlik yükümlülüklerini KKTC?de yerine getirmek zorundadır.

b.            KKTC yurttaşlığına geçenlerden, eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetlerini yerine getirdiklerini veya muaf olduklarını belgelendirenler veya ülkelerinde mecburi askerlik mükellefiyeti olmayanlar, askerlik yasası uyarınca askere alınmazlar. Bunlardan askerlik yapmayanlara veya askerliğini yaptığını belgelendiremeyenlere askerlik yasası kurallarına bağlı olarak askerlik hizmeti yaptırılır.

c.            Ancak, askerlik çağına girmeden (19 yaşından önce) KKTC yurttaşlığına geçenler askerlik çağına girdikleri tarihten, askerlik çağına girdikten sonra KKTC yurttaşlığına geçenler ise yurttaşlığa geçtikleri tarihten başlayarak altı ay içinde müracaat etmedikleri takdirde yedek subaylık hakkından yararlanamazlar.

ç.KKTC yurttaşlığına geçen üçüncü uyruklu kişiler 2000 sterlin ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.

 

6.            Askerlik çağı içinde olup yurtdışına çıkmak isteyenler ne yapması gerekir?

a.            Askerlik işlemini tamamlamış (terhis olmuş) veya askerlik erteleme işlemlerini ASAL Şube Müdürlüğüne müracaat ederek yaptırmış olan yurttaşlarımız KKTC kimlik kartlarını çıkış limanlarında muhaceret memurlarına göstererek yurtdışına çıkış yapabilirler.(Yurtdışına çıkış yapabilmek için yurttaşlarımızın askerlik durumlarını gösteren belgelerini yanlarında bulundurmalarına gerek yoktur)

b.            Askerlik işlemi tamamlanmamış veya ertelemesini yaptırmamış olan yurttaşlarımız yurtdışına çıkış yapamazlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

7.            Kimler askerlik yapmaz (muaftır)?

a.            KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre aklen veya bedenen askerliğe elverişli olamayanlar,

b.            Özel statü kapsamında olup statülerini koruyarak askerlik çağı dışına çıkanlar (49 yaşını dolduranlar) askerlikten muaftırlar. Muafiyet belgesi Asker Alma Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınacaktır.

c.            24 Şubat 2012 tarihinden önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmetini yaparak terhis olanlar ile bu tarihten önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede zorunlu olarak askerlik hizmeti yapmak için silah altına alınanlar askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

ç. KKTC yurttaşlığı devam ederken belirtilen tarihten sonra askerlik hizmetini başka bir ülkede yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetleri KKTC Askerlik Yasası kapsamında sayılmayacaktır.

 

ER İŞLEMLERİ

1.            Askerlik çağının başlangıcı nedir?

Askerlik çağının başlangıç yaşı 19?dur. Başlangıç yaşının tespitinde yaşa girilen senenin ocak ayının birinci günü esas alınır.

 

2.            İlk yoklama nedir?

a.            Askerlik çağına giren ve tespiti yapılan yükümlülerin isim listeleri, her yıl ASAL Şube Müdürlüğü tarafından yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları yerdeki muhtarlıklara gönderilmektedir. Muhtarlık binası olan yerlerde muhtarlık binasına, olmayan yerlerde herkesin görebileceği bir mahalde muhtar tarafından 1-30 Ocak tarihleri arasında askıya asılmak suretiyle ilan edilir. Bu ilan aynı zamanda yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılır.

b.            O yıl askerlik çağına girdiği halde her ne sebeple olursa olsun mahalle veya köy muhtarlıklarında asılan isim listelerinde ismi olmayan veya ismi yanlışlıkla yazılan yurttaşlar 5 Şubat?a kadar Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmak zorundadırlar.

c.            Askerlik çağına girdikleri halde isimlerini nüfus kaydına veya askerlik kütüğüne geçirmemiş bulunanlara saklı denir.

 

3.            Saklı durumundan olanlar ne yapmalıdır?

Saklı durumunda olanların yanlarında pasaportlarının aslı ve tıpkıçekimi (fotokopisi) ile beraber ASAL Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Yurtdışında ikamet edenlerin ise ilave olarak Polis Muhaceret Müdürlüğünden giriş-çıkış kayıtlarının dökümünü almaları gerekmektedir.

4.            Son yoklama nedir?

Şubat ayı içinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenerek basın ve yayın yolu ile duyurulan tarihlerde o yıl ilk yoklaması yapılanlar ile önceki yıl yapılan son yoklamada yoklama heyeti tarafından ertesi yıla bırakılanların son yoklaması yapılır.

5.            Yoklama kaçağı nedir?

a.            Meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayarak yoklamaya katılmayanlara yoklama kaçağı denir.

b.            Askerlik ertelemesi yapılanlardan öğrenim, ihtisas veya stajlarını tamamlayanlar veya tamamlamaktan vazgeçenler, mezuniyet tarihinden veya tamamlamaktan vazgeçtiği tarihten, erteleme hakkı devam edenler ise erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL Şube Müdürlüğüne gerekli müracaatı yapmadıkları takdirde yoklama kaçağı durumuna düşerler.

c.            Yoklama kaçaklarının isim listesi ASAL Şube Müdürlüğü tarafından yakalanmaları için Polis Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

6.            Yoklama kaçağının cezası nedir?

Yoklama kaçağı olanlar askeri suç ve cezalar yasası kuralları uygulanır. (suçu işlediği tarihteki asgari ücretin ¼?ü tutarında para cezası). KKTC Askerlik Yasasına göre öğrencilikleri devam edenlerin para cezasını ödemeyi müteakip okullarından alacakları öğrenci belgeleri ile ASAL Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

7.            Askerlik hizmeti süreleri ne kadardır?

a.Er statüsünde (hizmet süresi 15 ay)

b.            Asteğmen statüsünde (hizmet süresi 12 ay)

c.Çavuş statüsünde (hizmet süresi 12 ay)

ç.Kısa dönem er statüsünde (hizmet süresi 8 ay, uygulanmıyor)

d.Bedelli askerlik statüsünde (hizmet süresi 1 ay)

Öngörülen süreler asker kaynağının yeterliliğine bağlı olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının teklifi, Başbakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

 

8.            Her celp yılında kaç kişi askere alınır?

Her celp yılı için yedek subay ve çavuş ihtiyacı ile silah altına alınacak er miktarı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilir.

 

9.            Bakaya nedir?

Yoklamaları yapılarak askere alınmalarına karar verilenlerden, Eğitim Merkezine belirtilen zamanda katılmayanlara bakaya denir. Bunlar yakalandıkları anda polis tarafından Eğitim Merkezine teslim edilirler.

 

10.          Bakaya olmanın cezası var mı?

Bakaya olanlara askeri suç ve cezalar yasası kuralları uygulanır (suçu işlediği tarihteki asgari ücretin ½?si tutarında para cezası).

 

YEDEK SUBAY İŞLEMLERİ

1. Yedek subaylık müracaat hakkı kazandıran öğrenim nedir?

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onaylayacağı en az üç yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi veya yüksekokullar ile bu öğretim müesseselerinin dengi olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan okullardan mezun olanlar, yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran öğrenim koşullarına sahiptirler.

 

2.            Yedek subaylık müracaatı ne zaman yapılır?

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı eğitim kurumlarından mezun olanlar, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmek zorundadır.

 

3.            Yedek subaylık müracaatı nasıl yapılır?

Müracaat, şahsen veya bir hısımı tarafından bir dilekçe vermek suretiyle ASAL Şube Müdürlüğüne yapılır. Müracaat eden, dilekçe ile birlikte KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onaylı mezuniyetini belgeleyen diploma veya okul çıkış belgesini veya bunların tıpkıçekimi (fotokopisini) ASAL Şube Müdürlüğüne verir. Zamanında ve uygun müracaat edenlere, belgeleri alınan ve kayıtları yapılanlara ASAL Şube Müdürlüğü tarafından bir ?Alındı Belgesi? verilir.

 

4.            Yedek subay aday adaylarının son yoklamaları nasıl yapılır?

Son yoklama;

a.            Kurallara uygun olarak müracaat eden ve kaynağa alınanların yoklamaları, her yıl güvenlik kuvvetleri komutanlığı tarafından saptanan tarihlerde yapılır.

b.            Yoklama tarihleri, basın ve yayın yolu ile duyurulur.

c.            Yoklamaya katılacak olanlar, duyuruda belirtilen tarih ve yerde, gerekli belgelerle birlikte hazır bulunarak yoklamalarını yaptırma zorundadırlar.

ç.Yedek subay yoklamasını yaptırıp Eğitim Merkezine sevk belgesi alan, yüksek lisans veya doktora öğrencileri belgelerini (KKTC Milli Eğitim Bakanlığı?ndan onaylı) Eğitim Merkezine katılacağı günden önce vermek zorundadırlar. (katılış gününden önceki mesai günü saat 17.00?a kadar).

 

5. Yedek subay aday adaylığı hakkı kazananların hizmet süresi ne kadardır?

Yedek subay aday adaylığı hakkı kazandıran bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar askerlik hizmetini aşağıdaki şekilde yerine getirirler:

a.            Yedek subay (asteğmen) olanlar 12 ay hizmet yapmak

b.            Çavuş olanlar 12 ay hizmet yapmak

c.            Kısa dönem er olanlar 8 ay hizmet yapmak (uygulanmıyor)

 

ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

1.            Kimlerin askerliği ertelenir?

Aşağıda belirtilen hususları taşıyanların askerliği ertelenir.

a.            Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanların.

b.            Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu yoklama heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesinde anlaşılanların.

c.            Öğrenime devam ettikleri lise veya dengi okul müdürlüklerince belgelenen öğrenciler ile yüksek öğrenime devam ettiği KKTC Milli Eğitim Bakanlığının vereceği resmi belge ile kanıtlanan öğrencilerin.

ç.Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu saptananların (talep halinde).

 

2.            Lise ve üniversite öğrenimi ile ilgili erteleme zaman kısıtlaması var mı?

Öğrenim ile ilgili ertelemede zaman kısıtlaması vardır.

a.            Devam zorunluluğu olmayan yüksek öğrenim kurumunda okuyanlardan 2 yıl arka arkaya sınıfta kalanlar (örneğin açık öğretim fakülteleri) ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık okuyanlara 2 yıldan, ön lisans okuyanlara 4 yıldan,

b.            3 yıllık lisans okuyanlara 6 yıldan,

c.            4 yıllık lisans okuyanlara 7 yıldan,

ç. 5 yıllık lisans okuyanlara 8 yıldan,

d.            6 yıllık lisans okuyanlara 9 yıldan fazla erteleme yapılamaz.

e.            Lise veya dengi okullara devam edenlerin erteleme hakkı en çok 21 yaşına kadardır.

f.             Yüksek öğrenime devam edenlerin erteleme hakkı ise en çok 30 yaşına kadardır.

 

3.            Ertelemesi biten ne yapması gerekir?

Ertelemeye bağlı tutulanlardan öğrenim, ihtisas veya stajlarını tamamlayanlar veya tamamlamaktan vazgeçenler, mezuniyet tarihinden veya tamamlamaktan vazgeçtiği tarihten, erteleme hakkı devam edenler ise erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL Şube Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli kayıtları yaptırmak zorundadırlar. Bu sürelere uymayanlara yoklama kaçağı işlemi yapılır.

 

4.            Lisansüstü öğrenimde erteleme zaman kısıtlaması var mı?

a.            Yedek subay aday adaylığına müracaat hakkı kazandıran bir öğretim kurumundan mezun olup da yedek subay aday adaylığı müracaatını yapanlardan, Eğitim Merkezine katılmadan önce fakülte, akademi veya yüksekokul üstü bir seviyede ihtisas yapma hakkı kazandıklarını KKTC Milli Eğitim Bakanlığı?ndan onaylı resmi bir belge ile kanıtlayanlara, bir yıl süreli erteleme hakkı tanınır.

b.            Erteleme hakkı tanınanlardan öğrenim veya ihtisasları bir yıldan fazla sürecek olanların bu durumlarını, erteleme süresi sona ermeden, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi belge ile kanıtlamaları halinde her defasında bir yıl süreli olarak ertelemeleri uzatılır.

c.            Mesleklerinin icrası için mezuniyetlerinden hemen sonra azami bir yıl süreli staj yapma zorunluluğu olduğunu KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek resmi belge ile kanıtlayanlar, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ertelemeye bağlı tutulurlar. Bu süre hiçbir halde kişinin 32 yaşını tamamladığı tarihi aşacak şekilde veya lisansüstü öğrenimini tamamlayabileceği en erken sürenin iki katından fazla olmaz.

 

5. Yüksek öğrenime bağlı (bedelli) askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve KKTC?de ikamet süreleri nedir?

a.Bedelli askerlik yapacak olanlar her yıl yazılı olarak ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak KKTC Askerlik Yasası kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak çalıştıklarını veya öğrenime devam ettiklerini (lisansüstü/doktora) kanıtlamak suretiyle dört yıla kadar askerlik ödevlerini tecil ettirerek her yıl KKTC?de 90 günü aşmamak kaydı ile kalabileceklerdir.

b.Dördüncü yıl dolduktan sonra 12 ay içerisinde başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadırlar.

c.Meşru bir mazereti olmaksızın 12 ay içerisinde başvurmayanlar ile başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler bedelli askerlik hakkından yararlanamazlar.

 

6. Askerlik hizmetini yaparken öğrenim hakkı kazanalar askerliğini erteleletip öğrenimine devam edebilir mi?

Askerlik hizmetini yaparken yüksek öğrenim veya lise (azami yaş 21) veya dengi öğrenim hakkı kazananlar, bunu belgelemek kaydı ile askerlik hizmetinin geri kalan kısmını öğrenim sona erdikten en geç 6 ay içerisinde müracaat ederek tamamlamak kaydı ile serbest bırakılırlar. Askerlik erteleme süreleri için askerlik yasası dikkate alınır.

 

ÖZEL STATÜ (BEDELLİ) İŞLEMLERİ

1. Kimler özel statüde (yurt dışında yaşamaya bağlı bedelli) askerlik yapabilir?

a.            Kıbrıs asıllı Türk anne ve babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye?de yerleşik çift uyruklu (T.C. ? KKTC) yurttaşlar hariç].

b.            12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs?tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden KKTC yurttaşları [Türkiye?de yerleşik çift uyruklu (T.C. ? KKTC) yurttaşlar hariç].

c.            Her ne sebeple olursa olsun Ocak 2009 tarihinden önce KKTC?den ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2009 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumuna düşenler mükellefiyet hizmetini özel statüde yerine getirirler.

 

2. Bu kapsamda olanların müracaatı nasıl yapılır?

Bu kapsamda olanlar;

a.            KKTC dış temsilciliklerine başvurabilirler.

b.            Başvurmamış olanlar ise KKTC?ye ilk defa giriş yaptıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde ASAL Şube Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.

Müracaat evrakları:

(1) Pasaport tıpkıçekimi (fotokopisi)

(2) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış dökümleri.

 

3. Bu kapsamda olanların askerlik yükümlülüğü nedir?

a. 31 yaşından küçük olanlar 3000 stg. (sterling) ödeyerek, 31 yaşından büyük olanlar 2000 stg. ödeyerek serbest kalır.

b. 1500 stg. ödeyerek 1 ay hizmet yapar,

c. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC?ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından küçük olanlar 4 ay hizmet yapar.

ç. Kesin dönüş yapmak amacı ile KKTC?ye giriş yaptığı tarihte 31 yaşından (31 dahil) büyük olanlar 2 ay hizmet yapar.

d. Eski yasa kapsamında olup KKTC?de bir yılda toplam 60 gün kalma hakkına sahip olanlardan 41 yaşından gün alanlar 1 ay hizmet yapar.

e. Özel statü hakkını koruyup 49 yaşını dolduranlar askerlikten muaf olur. ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak muafiyet belgesi almaları gerekmektedir.

 

Müracaat evrakları:

(1) 5 adet pul ebadında resim (2,5 x 3,2 cm)

(2) KKTC kimlik kartı tıpkıçekimi (fotokopisi)

(3) KKTC doğum belgesi (aslı)

(4) KKTC Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış kayıtlarının dökümü.

 

4.            Özel statüde (bedelli) askerlik yapacak olanların ertelemeleri ve KKTC ikamet süreleri nedir?

a.            Özel statüde olanlar daimi olarak yurt dışında ikamet etmeye devam edeceğini beyan edenlerin askerlik yükümlülüğü KKTC?ye kesin dönüş yapacakları tarihe kadar ertelenir.

b.            Bunlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak bir defaya mahsus olmak üzere ?kesin dönüş yapana kadar askerlik yükümlülüğü ertelenmiştir? belgesi alarak askerlik işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

c.            KKTC?de yılda toplam 90 günü aşmamak koşulu ile ikamet edebilirler. Meşru mazeret hali dışında yılda toplam 90 günden fazla ikamet ettiği saptananlara yurt dışına çıkış izni verilmez ve bunlar kesin dönüş yapmış sayılır. (kısa süreli askerlik yasası kapsamında müracaat edip belge alanlar 60 gün kalabilirler).

ç. Bunlardan 90 günlük ikamet süresini dolduranlar KKTC?ye son giriş yaptıkları tarihten 12 ay içerisinde ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak, müracaat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bu yasanın 17?nci maddesinin (1)?inci fıkrası uyarınca özel statü kapsamında askerlik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Süresi içerisinde müracaat etmeyen veya müracaat edip de süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler özel statü haklarını kaybederler.

 

5. Birinci soruda belirtilmiş olan özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC?de bulunmaları ve 90 günü geçirmeleri haklarını kaybettirir mi?

Özel statü koşullarını taşıyanların askerlik çağına kadar olan zamanda öğrenim nedeniyle KKTC?de bulunmaları ve 90 günü geçirmeleri aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde haklarını kaybettirmez.

    a.Toplam yedi yıl yurt dışında ikamet etmek.

    b.Anne ve/veya babanın, çocuklarının askerlik çağına kadar olan dönemi içerisinde, KKTC?de yılda 90 günden fazla ikamet etmemiş olması.

 

6.  Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik nedir?

Askerlik çağına girdiği tarihte KKTC yurttaşı olan ve en az 3 yıllık bir yüksekokul veya fakülte bitirmeyi müteakip askerliğini ASAL Şube Müdürlüğüne başvurarak her yıl tecil ettirerek yurt dışında dört yıl çalışmış olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış tüm erkek yurttaşlarımız mükellefiyet hizmetini bedelli olarak yerine getirebilir. (mezuniyet sonrası yurtdışında lisansüstü öğretimde geçen akademik süre çalışma süresi olarak sayılır).

 

7.            Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik kapsamında olanların askerlik yükümlülüğü nedir?

4000 sterlin ödeyerek 1 ay hizmet yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetini yerine getirebilirler veya 2000 sterlin ödeyerek 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirip, geriye kalan 15 günlük hizmet sürelerini ise 15 ay içerisinde tamamlayabilirler.

 

8.   Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı nasıl kaybedilir?

Yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkı;

a.            KKTC Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı öğretim kurumlarından mezun olanlardan, mezuniyet tarihinden başlayarak bir yıl içinde yedek subay aday adaylığı için müracaat etmeyenler,

b.            Yüksek lisans, doktora veya yüksek öğrenime bağlı olarak çalışanların erteleme bitim tarihinden başlayarak 3 ay içinde ASAL Şube Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli kayıtlarını yaptırmayıp yoklama kaçağı olanlar,

c.            Yedek subay yoklamasına katılmayıp yoklama kaçağı olanlar ile yedek subay yoklamasına katılıp Eğitim Merkezine katılmayarak bakaya olanların,

 ç.Yurt dışında çalışırken bir takvim yılında KKTC?de toplam 90 günden fazla kalanlar bedelli askerlik yapma haklarını kaybederler.

 

9. Bedelli olarak askerlik hizmetini tamamlayanlar terhis belgesini ne zaman alabilirler?

Bedelli askerlik hizmetini tamamlayan vatandaşlarımız terhis belgesini 15 ay (mükellef askerlik süresi) dolduktan sonra almaya hak kazanırlar.

 

MÜRACAAT VE İLETİŞİM BİLGİLERİ